§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają̨:
a) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą
3 dni kampera gratis” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b) „Organizator” – organizatorem Konkursu jest
Ryszard Gajdek ul. Jana Pawła II 87 35-317 Rzeszów NIP: 813-17-25-067. Organizator jest fundatorem nagrody w Konkursie.
c) „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej
www.wynajem-kampera.pl.
d) „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
e) „Nagroda Główna” –
3 dni gratisowego wynajmu kampera o wartości jednostkowej 1000 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych) przy wynajęciu samochodu kempingowego na okres co najmniej 5 dni.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 2018-01-22 o godz. 06:00 i trwa do 2018-02-28 do godz. 23:59.
2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem:

  • Strony konkursowej (tj. strony internetowej organizatora)
  • Fanpage’a na Facebooku

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie oraz rodzeństwo.
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na Stronie konkursowej,
  • Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • Wykonać zadanie konkursowe

2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Zadanie konkursowe polega na:
polubieniu profilu Organizatora na Facebooku, udostępnienia postu konkursowego oraz napisaniu w komentarzu dokąd uczestnik udałby się samochodem kempingowym oraz dlaczego to właśnie jemu należy się nagroda.
4. Nagrodę Główną̨ otrzyma Uczestnik który:
udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. W terminie 2 dni roboczych od zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu.
6. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą̨ zapisywane w bazie danych Organizatora.
7. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą̨ zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 7 nie będą̨ przyjmowane.
9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. Po zakończeniu trwania Konkursu, spośród Uczestników zostanie wyłoniony Zwycięzca.
2. Do zadań Organizatora należy stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Organizatora określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późń. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska) na Stronie konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcy Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługują̨ prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 6
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez Stronę konkursową oraz za pomocą bezpośredniej wiadomości e-mail.
2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.:

  • Imię i nazwisko
  • adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody.

3. Zwycięzca Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien uzgodnić z Organizatorem termin wypożyczenia wybranego samochodu kempingowego oraz poinformować o ilości dni, na które wypożycza pojazd. Opłata za wynajem zostanie pomniejszona o gratisowe 3 dni, które Zwycięzca Konkursu wygrał w niniejszym konkursie. Potrzebne informacje należy przesłać na następujący adres e-mail: r.gajdek@steinmedia24.pl. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie konkursowej wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
4. Organizator wyda nagrodę w ustalonym między stronami terminie, w siedzibie organizatora.
5. Organizator przyzna Zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, tj. Nagrody Głównej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody uzyskanej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagrody przyznanej w Konkursie, odprowadzana przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
6. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
7. Zwycięzca nagrody po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
9. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w ciągu 1 miesiąca od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 7
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs „3 dni kampera gratis” na następujący adres: ul. Jana Pawła II 87 35-317 Rzeszów lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: r.gajdek@steinmedia24.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą̨ rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię̨, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub za pomocą wiadomości mailowej, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
7. Odpowiedzi będą̨ udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2018-01-22
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na:

  • Strona konkursowa (tj. strona internetowa organizatora)

3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
6. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiazywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.